Účelem spolku Mystic Skatepark Štvanice je provozování sportu. Spolek organizuje sportovní a tělovýchovné aktivity se zaměřením na skateboarding, pořádá závody, vytváří materiální a tréninkové podmínky pro tuto sportovní činnost a zajišťuje účast členů na závodech

Stanovy zapsaného spolku MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s.
Úplné znění ke dni 26.10.2015

 1. Název a sídlo
  • Název spolku zní: MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s.
  • Sídlo spolku je v obci: Praha 1, Štěpánská 37

 

 1. Účel
  • Účelem spolku je provozování sportu. Spolek organizuje sportovní a tělovýchovné aktivity se zaměřením na skateboarding, pořádá závody, vytváří materiální a tréninkové podmínky pro tuto sportovní činnost a zajišťuje účast členů na závodech.
  • Spolek vede své členy k dodržování etických a mravních pravidel a umožňuje svým členům širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.
  • K prosazování spolkového zájmu spolupracuje spolek s orgány obce, dalšími právnickými osobami (např. sportovními svazy) i jednotlivci.

 1. Členství
  • Členem spolku se může stát každá právnická či fyzická osoba, která má zájem podílet se na činnosti a naplnění účelu spolku. Nezletilí se souhlasem rodičů. Členství vzniká přijetím za člena na základě písemné přihlášky.
  • Ve spolku jsou možné dva druhy členství: řádné členství; a mimořádné členství.
  • O přijetí či vyloučení řádného a mimořádného člena rozhoduje výbor. Okamžikem přijetí mimořádného člena za člena řádného, přestává být tento mimořádným členem a je nadále pouze členem řádným.
  • Spolek vede seznam členů, ve kterém se eviduje jméno (název), bydliště (sídlo), datum narození (datum vzniku), identifikační číslo právnické osoby (je-li přiděleno), emailová adresa, telefonní číslo a druh členství. Členové sdělí spolku údaje zapisované do seznamu a nahlásí spolku bez zbytečného odkladu jakékoliv změny zapisovaných údajů. Členové dají spolku písemný souhlas s užíváním zapisovaných údajů po celou dobu členství při všech činnostech souvisejících s účelem spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor. Seznam členů či jeho část mohou být zpřístupněny třetí osobě či zveřejněny pouze s předchozím písemným souhlasem členů.
  • Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

 1. Práva a povinnosti členů
  Řádný člen má právo:

  • aktivně se podílet na sportovní činnosti spolku v rozsahu a způsobem dle pravidel stanovených výborem;
  • využívat ve spolkovém zájmu tělovýchovná zařízení, vybavení a sportovní materiál zajišťované spolkem v rozsahu a způsobem stanoveným výborem;
  • účastnit se zasedání členské schůze, požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku v rámci daném zákonnými omezeními;
  • hlasovat na členské schůzi; a
  • být volen do kontrolní komise.
  • V případě nedostatečné kapacity určí výbor, kteří členové budou využívat zařízení, vybavení, trenérské služby a jiné prostředky zajišťované spolkem k naplnění jeho účelu do doby, než bude kapacita prostředků dostatečná.
  • Členové jsou povinni:
   chovat se čestně, zachovávat právní řád a vnitřní řád spolku (stanovy, pravidla a pokyny dle rozhodnutí členské schůze či výboru);
   platit včas (i) členské příspěvky a (ii) další případné platby spojené s účastí člena na sportovních aktivitách v rámci spolku ve výši, způsobem a se splatností stanovenými dle rozhodnutí výboru;
   dbát na to, aby nebyly poškozeny oprávněné zájmy, pověst a dobré jméno spolku; ašetřit, opatrovat a chránit majetek ve vlastnictví či v užívání spolku.
 1. Orgány spolku
  • Orgány spolku jsou: členská schůze; výbor; kontrolní komise.
 1. Členská schůze
  • Členská schůze je orgánem spolku a svolává ji výbor nejméně jedenkrát do roka. Do působnosti členské schůze patří:
   určení hlavního zaměření činnosti spolku;
   hodnocení činnosti výboru, kontrolní komise a jejich členů;
   schválení výroční zprávy za minulé účetní období a rozpočtu na další účetní období;
   další záležitosti svěřené do působnosti členské schůze zákonem.
  •  Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu předsedy výboru, alespoň třetiny řádných členů nebo kontrolní komise spolku.
  •  Zasedání členské schůze se svolá emailovou zprávou doručenou řádným členům nejméně 15 dnů před jeho konáním. Doručení pozvánky jsou řádní členové povinni obratem potvrdit odesilateli emailem.
  • Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost řádných členů se ho účastnit.
  •  Každý řádný člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze osobně či prostřednictvím svého zástupce. Nezletilí řádní členové se účastní a vykonávají svá práva na členské schůzi prostřednictvím svých zákonných zástupců. V případě smluvního zastoupení je zmocněnec povinen nejpozději před zahájením zasedání předložit svolavateli písemnou plnou moc k zastupování na zasedání členské schůze podepsanou zmocnitelem (zastupovaným řádným členem).
  •  Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň jedné třetiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda zasedání vede tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných členů oprávněných o ní hlasovat
 2. Výbor
  • Výbor je statutárním a nejvyšším orgánem spolku.
  • Za spolek jedná navenek předseda výboru samostatně. Ostatní členové výboru jednají se souhlasem předsedy výboru.
  • Výboru náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu. Výbor je povinen činit vše potřebné k řádnému chodu spolku. Výbor zejména:
  • rozhoduje o přijetí či vyloučení řádného a mimořádného člena;
  • rozhodování o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně;
  • volba a odvolání likvidátora;
  • rozhodování o změně stanov;
  • volba a odvolání členů kontrolní komise;
  • zajišťuje vedení předepsané evidence a účetnictví;
  • připravuje výroční zprávu za minulé účetní období a rozpočet na následující účetní období;
  • vede seznam členů spolku;
  • připravuje program, svolává a účastní se členských schůzí;
  • stanovuje pravidla účasti členů spolku na sportovní činnosti spolku;
  • zajišťuje tělovýchovná zařízení, vybavení a sportovní materiál k naplnění spolkového zájmu a stanovuje pravidla jejich využívání.
  •  Výbor má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni nejvyšším orgánem spolku. Funkční období členů výboru je pět let.
  •  Výbor zasedá nejméně jednou do roka. Je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedy výboru.
  •  Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru. Předseda výboru připravuje, svolává a řídí zasedání výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda výboru.
  •  Členem výboru musí být plně svéprávný a bezúhonný. Za bezúhonnou se pro účely těchto stanov nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
  •  Členem výboru nemůže být osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, pokud od skončení insolvenčního řízení k okamžiku volby člena výboru uplynuly méně jak tři roky. Byl-li osvědčen úpadek člena výboru za trvání funkce, požádá tato osoba bez zbytečného odkladu výbor o svolání členské schůze, na jejímž zasedání oznámí svůj úpadek.
  •  Způsobilost k výkonu funkce podle zákona a těchto stanov a souhlas se zápisem předmětných skutečností do spolkového rejstříku osvědčí člen výboru písemným čestným prohlášením s ověřeným podpisem.
  •  Člen výboru může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným spolku. V takovém případě jeho funkce zanikne uplynutím čtrnácti dnů ode dne doručení prohlášení.
  •  Členy výboru jsou:
   Tomáš Rejman, (předseda)
   Martin Fischer, (místopředseda)
   Pavel Chaloupek, (člen výboru)

 

 1. Kontrolní komise
  • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  • přezkoumávání výroční zprávy; a schvalování návrhu ročního rozpočtu spolku.
  •  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor. V případě potřeby požádá kontrolní komise výbor o svolání členské schůze, kterou rovněž upozorní na zjištěné nedostatky.
  •  V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru nebo od zaměstnanců spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  •  Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni výborem. Funkční období členů kontrolní komise je pět let.
  •  Kontrolní komise se schází podle potřeby z podnětu kteréhokoliv jejího člena či na žádost výboru, nejméně však jednou ročně. Je schopna usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas.
  •  Pro členy kontrolní komise platí obdobně články 7.6 až 7.10 těchto stanov.
 2. Zásady hospodaření
  • Výbor je povinen zajistit, aby spolek nabýval majetek výhradně z poctivých zdrojů a využíval své jmění hospodárně ve spolkovém zájmu a k naplnění jeho účelu dle těchto stanov. Zdroji majetku jsou zejména:
  • členské příspěvky;
  • dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
  • dotace a granty;
  • příjmy ze sportovní činnosti; a výnosy z majetku spolku.
  •  Spolek je oprávněn vykonávat hospodářskou činnost pouze v souladu se zákonem (v případě potřeby na základě příslušného podnikatelského oprávnění) a výlučně pro podporu své hlavní činnosti (provozování sportu). Případný zisk z hospodářské činnosti spolku se nerozděluje mezi členy spolku či jeho orgánů nebo zaměstnancům ani osobám jim blízkým.
  •  Výbor předkládá každoročně členské schůzi (po vyjádření kontrolní komise) výroční zprávu, která obsahuje:
  •  účetní závěrku;
  • přehled o všech zdrojích příjmů spolku a jejich použití;
  • přehled nákladů na vlastní správu;
  • uvedení mezd včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků k poslednímu dni uplynulého účetního období;
  • případně další skutečnosti požadované právním předpisem.
 1. Závěrečná ustanovení
  • O změnách stanov rozhoduje nejvyšší orgán spolku. Jestliže dojde ke změně stanov, je výbor povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit platné úplné znění stanov, uložit je v sídle spolku a do sbírky listin spolkového rejstříku.
  • Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi členy související s účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne 13.11.2015